Na skróty Actions

Regulamin Actions

Regulamin Portalu Aplikacyjnego

 

 

I Postanowienia ogólne

II Definicje

III. Warunki korzystania z Portalu Aplikacyjnego

IV. Zasady korzystania z Portalu Aplikacyjnego

V. Ochrona praw własności intelektualnej

VI. Prawa i obowiązki Użytkowników

VII. Konto Użytkownika

VIII. Materiały Użytkownika w Portalu Aplikacyjnym

IX. Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Portal Aplikacyjny

X. Ochrona danych osobowych

XI. Reklamacje

XII. Postanowienia końcowe

 

Polityka prywatności Portalu Aplikacyjnego

I. Postanowienia ogólne

II. Przetwarzanie danych, w tym ich zbieranie, przez Gminę Wrocław

III. Wykorzystanie i udostępnienie danych osobowych

IV. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich modyfikacji

V. Cookies

VI. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

VII. Zmiany w Polityce prywatności

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ 

(załącznik nr 1 do Regulaminu Portalu Aplikacyjnego) 

§ 1 Zasady ogólne

§ 2 Prawa i obowiązki Użytkowników Platformy

§ 3 Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Platformę Edukacyjną

§ 4 Ochrona praw autorskich 

§ 5 Postanowienia końcowe

 


 

 

 

 

I Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin określa zasady stanowiące podstawy prawne korzystania z Portalu Aplikacyjnego.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Podmiotu prowadzącego Portal Aplikacyjny. Przed przystąpieniem do korzystania z Portalu Aplikacyjnego, należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do korzystania z Portalu Aplikacyjnego oznacza akceptację i zobowiązanie Użytkowników do przestrzegania Regulaminu.

 

§ 2

 

II Definicje:

 1. Portal Aplikacyjny –  zespół stron internetowych składających się na platformę, z elementami społecznościowymi, umożliwiającymi Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, komentarzy, korzystanie z serwisów informacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej, a także korzystanie z dodatkowych modułów: Dziennik Elektroniczny, Wrocławski System Bibioteczny, Rekrutacja, Egzaminy Zewnętrzne oraz innych aplikacji dziedzinowych (z zastrzeżeniem, że z innych aplikacji dziedzinowych mogą korzystać wyłącznie pracownicy jednostek organizacyjnych Podmiotu prowadzącego Portal Aplikacyjny)
 2. Regulamin Portalu Aplikacyjnego (zwany Regulaminem) – określa warunki uczestnictwa w Portalu Aplikacyjnym, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawo do prowadzeniu Portalu Aplikacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych. Regulamin dostępny jest pod odwołaniem Regulamin znajdującym się na górze strony Portalu Aplikacyjnego.
 3. Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny – Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
 4. Administrator  Systemu - osoba nadzorująca funkcjonowanie systemu informatycznego i jego wykorzystywanie przez Użytkowników; odpowiada m.in. za właściwą organizację i ochronę danych w  Systemie, prawa dostępu do informacji zgromadzonych w Systemie.
 5. Użytkownik – podmiot, który został zarejestrowany w Systemie, posiada Konto Użytkownika, zaakceptował Regulamin i ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji haseł i odnośników zamieszczonych w samym Portalu Aplikacyjnym do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje dana aplikacja w Portalu Aplikacyjnym. Na zasadach określonych w Regulaminie i na potrzeby tego Regulaminu za Użytkownika uważa się również każdą osobę korzystającą w ograniczonym zakresie z Portalu Aplikacyjnego, tj. bez wypełnienia procedur rejestracyjnych;
 6. Profil – strona Użytkownika zawierająca dane Użytkownika, w tym jego dane osobowe oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu Aplikacyjnego, które są udostępniane i prezentowane w Portalu Aplikacyjnym;
 7. Konto Użytkownika – przestrzeń serwisowa Systemu udostępniona Użytkownikowi,  która umożliwia mu dostęp do usług po podaniu loginu oraz hasła, modyfikację danych opublikowanych w Profilu oraz modyfikację ustawień Konta Użytkownika;
 8. Materiały – wszelkie materiały zamieszczane na stronach Portalu Aplikacyjnego przez Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęcia,  pliki, grafiki oraz inne.
 9. System – Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą – system informatyczny utworzony w ramach projektów „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” i „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

III Warunki techniczne korzystania z Portalu Aplikacyjnego

§ 3

Warunkiem prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług Portalu Aplikacyjnego jest:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 3. spełnienia przez urządzenie pozwalające na korzystanie z sieci Internet następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. Firefox 3.5 lub wersja wyższa,
 2. IE 9.0 lub wersja wyższa,
 3. Chrome 11.0 lub wersja wyższa,

 

 

IV Zasady korzystania z Portalu Aplikacyjnego

§ 4

1. Zabrania się:

 1. wykorzystywania Portalu Aplikacyjnego do rozsyłania spamu, prowadzenia niezgodnej z Regulaminem działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej,
 2. upowszechniania i propagowania ideologii, symboli oraz organizacji  uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej jako niekonstytucyjne;
 3. utrudniania działania Portalu Aplikacyjnego, podejmowania prób uzyskania do niego dostępu inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez Administratora Systemu. Z Portalu Aplikacyjnego można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo.
 4. wprowadzania wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasu, cancelbots i innych procedur programowych, które mogą uszkodzić, niszczyć, zakłócać, przechwytywać lub wywłaszczać jakiekolwiek systemy, dane lub informacje osobowe;
 5. rozpowszechniania treści obscenicznych lub zawierających pornografię;
 6. głoszenia oszczerstw, zniesławiania lub nękania,
 7. działań związanych z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Portalu Aplikacyjnego informacji, dotyczących innych Użytkowników.

2. Administrator Systemu może zawiesić lub przerwać korzystanie z Portalu Aplikacyjnego Użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał warunków  Regulaminu, bądź jeśli Administrator Systemu będzie prowadzić dochodzenie związane z domniemanym niewłaściwym postępowaniem Użytkownika.

 

 

V Ochrona praw autorskich

§5

 1. Korzystanie z Portalu Aplikacyjnego nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu Aplikacyjnego ani jego poszczególnych elementów. Materiałów pochodzących z Portalu Aplikacyjnego nie wolno wykorzystywać, chyba że ich właściciel udzieli na to pozwolenia. Niniejsze warunki nie powodują przyznania Użytkownikowi prawa do wykorzystania jakichkolwiek marek i logo użytych w Portalu Aplikacyjnym. Nie wolno usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych w Portalu Aplikacyjnym lub w związku z nim.
 2. W Portalu Aplikacyjnym są udostępniane treści nienależące do Podmiotu prowadzącego Portal Aplikacyjny. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi Użytkownik.
 3. Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny ma prawo sprawdzać treści w celu określenia, czy są one zgodne obowiązującym z prawem lub czy naruszają zasady określone w Regulaminie. W wypadku stwierdzenia, że dany materiał jest niezgodny z tymi zasadami lub obowiązującym prawem, Administrator systemu może go usunąć lub odmówić jego wyświetlenia.
 4. Wzbronione jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, sprzedawanie oraz dzierżawienie jakiejkolwiek części Portalu Aplikacyjnego i dołączonego oprogramowania. Zakazuje się analizowania wstecznie takiego oprogramowania oraz podejmowania prób wyodrębnienia jego kodu źródłowego.
 5. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów zamieszczonych na Portalu Aplikacyjnym oraz szaty graficznej Portalu Aplikacyjnego w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. W szczególności, bez zgody Administratora systemu, zabronione jest:
 • zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
 • zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
 • umieszczanie odesłań do Portalu Aplikacyjnego w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
 • rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

 

 

VI Prawa i obowiązki Użytkowników

§ 6

Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu;
 2. nie naruszania praw autorskich, tajemnic handlowych lub praw własności przemysłowej;
 3. nie podejmowania prób dostępu do danych i systemów, do których nie jest uprawniony.
 4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby  prywatność innych  Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.

 

 

 

VII Konto Użytkownika

§ 7

 1. Do korzystania z Portalu Aplikacyjnego potrzebne jest Konto Użytkownika. Użytkownik otrzymuje Konto Użytkownika od Podmiotu prowadzącego Portal Aplikacyjny.
 2. Osoba niepełnoletnia może być Użytkownikiem i otrzymać konto, o ile pisemną zgodę na jej korzystanie z Portalu aplikacyjnego wyrażają rodzice bądź opiekunowie

 

§ 8

Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub zamknięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Portalu Aplikacyjnego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania Konta Użytkownika albo jego zamknięcia.

 

§9

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 2. Rezygnacja z korzystania z Serwisu powoduje zaprzestanie udostępniania funkcjonalności Portalu Aplikacyjnego oraz dostępu do Konta Użytkownika, w tym umożliwienia Użytkownikowi przeglądania niedostępnej dla niezalogowanych Użytkowników treści zamieszczonym w ramach Portalu Aplikacyjnego.

 

 

VIII Materiały Użytkownika w Portalu Aplikacyjnym

 

§ 10

 1. Niektóre z aplikacji Portalu Aplikacyjnego umożliwiają Użytkownikowi przesyłanie treści.
 2. Przesyłając w jakikolwiek sposób materiały do Portalu Aplikacyjnego, Użytkownik udostępnia je i wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny i jego jednostki organizacyjne.

 

 

IX Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Portal Aplikacyjny

 

§ 11

 1. Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Portalu Aplikacyjnym.
 2. Dane i informacje zawarte w Portalu Aplikacyjnym są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 3. Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Portalu Aplikacyjnego.
 4. Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez Użytkownika. W szczególności, Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny nie ponosi odpowiedzialności za zawartość listów e-maili wysyłanych i otrzymywanych na konto pocztowe, prowadzone w ramach Portalu Aplikacyjnego.
 5. Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z ujawnienia przez Użytkownika hasła do konta osobom trzecim.

 

 

X Ochrona danych osobowych

 

§ 12

 

1) Przetwarzanie danych osobowych – gość portalu

 

Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, z którym mogę się skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

- przez e-mail: wps@um.wroc.pl

- telefonicznie: 71 777 77 91

 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych. Jest nim Sebastian Sobecki, z którym mogę się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących mi praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

- osobiście w budynku przy ul. G. Zapolskiej 4

- przez e-mail: iod@um.wroc.pl

  • telefonicznie: 71 777 77 24

 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z portalu oświatowego oraz do administrowania portalem aplikacyjnym.

 

4. Korzystając z portalu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: identyfikatora internetowego w tym adres IP, pliki cookies.

 

5. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

6. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

7. Przysługują mi następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

2). Przetwarzanie danych osobowych – uczeń/rodzic z kontem dostępowym

 

Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, z którym mogę się skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

- przez e-mail: wps@um.wroc.pl

- telefonicznie: 71 777 77 91

 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych. Jest nim Sebastian Sobecki, z którym mogę się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących mi praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

- osobiście w budynku przy ul. G. Zapolskiej 4

- przez e-mail: iod@um.wroc.pl

 • telefonicznie: 71 777 77 24

 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług elektronicznych portalu oświatowego w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą oraz do administrowania portalem aplikacyjnym.

 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (wypełnienie papierowego formularza w szkole). Zakres przetwarzanych danych osobowych to: nazwisko i imię, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer konta/loginu, alias, adres email, nazwa i numer szkoły ucznia, oddział/klasa ucznia, identyfikator internetowy w tym adres IP, pliki cookies.

 

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

6. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

7. Przysługują mi następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

3) Przetwarzanie danych osobowych – nauczyciel/pracownik z kontem dostępowym

 

Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, z którym mogę się skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

- przez e-mail: wps@um.wroc.pl

- telefonicznie: 71 777 77 91

 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych. Jest nim Sebastian Sobecki, z którym mogę się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących mi praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

- osobiście w budynku przy ul. G. Zapolskiej 4

- przez e-mail: iod@um.wroc.pl

 • telefonicznie: 71 777 77 24

 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług elektronicznych portalu oświatowego w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą oraz do administrowania portalem aplikacyjnym.

 

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy Prawo oświatowe i ustawy o samorządzie gminnym.

 

5. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia zatrudnienia.

 

6. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

7. Przysługują mi następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

XI. Reklamacje

 

§ 13

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu Aplikacyjnego należy składać na adres poczty elektronicznej: uwagi@um.wroc.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej jak również dokładny opis powodu reklamacji.
 3. Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

 

XII. Postanowienia końcowe

 

§ 14

 1. Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków dotyczących Portalu Aplikacyjnego, aby uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa.
 2. W przypadku zmiany  Regulaminu, informacja o aktualizacji treści Regulaminu będzie publikowana w dziale Aktualności Portalu, a nowa wersja będzie dostępna pod odwołaniem- Regulamin.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Portalu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2016  r.

 

 

 

Polityka prywatności Portalu Aplikacyjnego

 

 

I Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Portalu Aplikacyjnym jest:
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław. Gmina Wrocław przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo podanych  przez użytkowników danych osobowych i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Dane użytkowników są  w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:

 1. zarejestrowanych Użytkowników Portalu Aplikacyjnego (dalej jako „Użytkownik“ lub „Użytkownicy“),
 2. innych osób fizycznych, króre korzystają z Portalu Aplikacyjnego, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Portalu Aplikacyjnego, które na potrzeby Regulaminu są również uważane za Użytkowników Portalu Aplikacyjnego.

 

 

II Przetwarzanie danych, w tym ich zbieranie, przez Gminę Wrocław

1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolna, jednakże stanowi warunek niezbędny do korzystania z usług Portalu Aplikacyjnego wymagających posiadania Konta Użytkownika.

2. Administrator danych osobowych przetwarza  dane osobowe Użytkowników do celów niezbędnych do administrowania Portalem Aplikacyjnym oraz korzystania z Portalu Aplikacyjnego oraz do celów statystycznych. Przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników posiadających Konto Użytkownika.

 

 

III Wykorzystanie i udostępnienie danych osobowych

1. Administrator nie udostępnia w jakiejkolwiek formie przetwarzanych danych osobowych Użytkowników, chyba, że Użytkownik wyrazi na to odrębną  zgodę

2. W celu dostosowania treści i udostępnienia niektórych funkcji portalu aplikacyjnego wykorzystywany jest mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies). Dane te nie są zestawiane z danymi osobowymi użytkowników portalu.

3. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. dane osobowe oraz adres e-mail i IP. Administrator danych osobowych wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych związanych z administrowaniem Portalu Aplikacyjnego oraz do zbierania informacji do celów statystycznych.

4. W przypadku gdy będą wymagały tego przepisy prawa, istnieje możliwość udostępnienia danych Użytkownika organom Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

 

IV Dostęp do danych osobowych, prawo do ich modyfikacji

1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia kontaktując się w tym celu z Administratorem Danych.

2. Żądanie usunięcia danych osobowych pociąga za sobą likwidację Konta Użytkownika. lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług Portalu Aplikacyjnego. Brak konta użytkownika uniemożliwia m.in. korzystanie z Dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej i Platformy edukacyjnej

 

 

V Cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu Aplikacyjnego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu Aplikacyjnego przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu Aplikacyjnego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu Aplikacyjnego do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu Aplikacyjnego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu Aplikacyjnego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

3. Cookies są instalowane przy "wejściu" i "wyjściu" z Portalu Aplikacyjnego. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Należy podkreślić, że cookies nie służą identyfikacji konkretnych Użytkowników, na ich podstawie podmiot prowadzący nie ustala tożsamości użytkowników.

4. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na Urządzeniu Użytkownika przez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies z Urządzenia Użytkownika poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie służące do tego celu. 

5. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie uniemożliwia korzystania Portalu Aplikacyjnego, ale może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu Aplikacyjnego.

 

 

VI Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Dane o szczególnym znaczeniu – dane osobowe, hasła dostępu – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL. Protokół ten szyfruje wszystkie dane wychodzące z aplikacji i deszyfruje dane, wchodzące do aplikacji.

2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Użytkownik zarejestrowany w Portalu Aplikacyjnym jest odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych mu parametrów dających dostęp do Konta Użytkownika, w szczególności loginu i hasła, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

 

 

VII Zmiany w Polityce prywatności

1. Podmiot prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. O wszelkich zmianach zostaną poinformowani  wszyscy Użytkownicy.

2. Korzystanie z Portalu Aplikacyjnego oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ

(załącznik nr 1 do Regulaminu Portalu Aplikacyjnego)

 

§ 1 Zasady ogólne

Definicje:

 1. Platforma edukacyjna (zwana dalej :”Platformą”) - internetowy system wspomagania procesów edukacyjnych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość, w ramach którego możliwe jest tworzenie ścieżek edukacyjnych, udostępnianie kursów e-learningowych i zarządzanie wszystkimi zasobami związanymi z procesem nauczania. Platforma powstała w oparciu o narzędzie Moodle, będące środowiskiem nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępnym przez przeglądarkę internetową. Platforma edukacyjna jest integralną częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą.
 2. Użytkownik Platformy - uczniowie, nauczyciele i pracownicy jednostek organizacyjnych Podmiotu prowadzącego Portal Aplikacyjny.
 3. Administrator Platformy - osoba odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie platformy, posiadająca najszerszy zakres uprawnień np. tworzenia, usuwania kursów, zmiany ustawień systemowych Platformy edukacyjnej, udzielania uprawnień innym Użytkownikom.
 4. Operator – osoba posiadająca uprawnienia do tworzenia kategorii kursów na poziomie szkoły/placówki oraz usuwania kursów.
 5. Autor kursu - osoba mająca możliwość tworzenia własnych kursów na platformie i modyfikacji ich zawartości.
 6. Prowadzący kurs - osoba mająca możliwość modyfikacji i edycji zawartości kursu, którego jest twórcą i oceniania prac uczestników kursu.
 7. Uczestnik kursu - osoba posiadająca dostęp do Portalu Aplikacyjnego poprzez przeglądarkę internetową przy użyciu loginu i hasła lub osoba nie mająca loginu ale uczestnicząca w kursie prezentowanym na rzutniku.
 8. Kurs - materiały dydaktyczne zapisane w postaci elektronicznej do wspomagania nauczania "konwencjonalnego" lub prowadzenia kursów zdalnych przez Internet.

 

 

§ 2 Prawa i obowiązki Użytkowników Platformy

1. Użytkownik Platformy ma prawo w szczególności do:

 1. korzystania z  oferty Platformy Edukacyjnej, w tym do uczestnictwa w prowadzonych Kursach;
 2. konsultacji z Prowadzącym kurs w przypadku pytań, sugestii oraz problemów jak również zadawania pytań i innych aktywności w ramach Platformie Edukacyjnej.

2. Zabrania się Użytkownikowi Platformy w szczególności:

 1. przekazywania za pośrednictwem Portalu Aplikacyjnego jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, lub mogących zachęcać innych Uczestników Kursu do zachowania uznawanego za przestępstwo lub inne naruszenie prawa;
 2. podejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników Platformy, czy też do uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu do Platformy.

3. W przypadku ujawnienia treści/materiałów, które wskazują na naruszenia prawa Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie Podmiotowi prowadzącemu Portal Aplikacyjny.

 

 

§ 3 Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Platformę Edukacyjną

 1. Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny, w ramach którego działa Platforma Edukacyjna nie ponosi odpowiedzialności za treści w nim umieszczone. Materiały mogą zawierać błędy i nieścisłości.
 2. Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, schematów, oświadczeń, rysunków szkiców lub innych informacji wyświetlanych na stronach Platformy lub rozpowszechnianych za jego pośrednictwem. Użytkownik Platformy akceptuje fakt, że korzystając z materiałów opublikowanych na Platformie działa na własną odpowiedzialność.

 

§ 4 Ochrona praw autorskich 

 1. Platforma edukacyjna Moodle funkcjonuje w ramach licencji "Creative Commons.  Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska". Licencja uprawnia do: kopiowania i rozpowszechniaj treści w dowolnym medium i formacie, zmieniania i tworzenia innego materiału dla dowolnego celu, także komercyjnego. Przetworzone materiały należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.
 2. Na Platformie Edukacyjnej wolno zamieszczać tylko te materiały, do których Użytkownik Platformy posiada prawa autorskie. Użytkownik Platformy Edukacyjnej udziela licencji na korzystanie z utworu na zasadach określonych w ust. 1. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania licencji „Creative Commons” znajdują się na stronie internetowej: http://creativecommons.pl/wybierz-licencje/.
 3. W przypadku zamieszczenia całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagane jest podanie źródła. Wymagane jest również podanie informacji o warunkach licencyjnych lub dołączona pisemna zgoda autora na zamieszczenie materiałów na Platformie edukacyjnej Moodle. Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
 4. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników Platformy mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Prowadzącego Kurs lub Administratora Platformy, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszych zasad korzystania z Platformy Edukacyjnej. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem Kursu. Udostępnianie Konta osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta.

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w ramach Kursu w zakresie imienia i nazwiska, w którym uczestniczy, są dostępne dla wszystkich uczestników Kursu., na podstawie zgody Użytkownika.
 2. Podmiot prowadzący Portal Aplikacyjny zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian niniejszych zasad użytkowania Platformy. W przypadku zmiany, informacja o aktualizacji treści Zasad będzie publikowana w dziale Aktualności Portalu, a nowa wersja będzie dostępna pod odwołaniem Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami w nowym brzmieniu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Zasad powinien zaprzestać korzystania z Platformy Edukacyjnej.
 3. Zasady korzystania z platformy edukacyjnej wchodzi w życie z dniem 25.10.2016 r.

 Kalendarz Actions

Interaktywny Wrocław Actions